Dokumentumok

Pedagógiai program 
Az iskola fennállása óta a tantestület elfogadta és magára nézve kötelezőnek tartja azokat az alapértékeket, melyek meghatározzák nevelő-oktató munkánkat.  A nevelő-oktató munkát közszolgálatnak tekintjük, melyben a jogszerűség, a hatékonyság, az eredményesség és a méltányosság elvét érvényesítjük. A nevelőmunka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, melyben alapvető szempont a tanulók életkori sajátossága, egyén adottságai, képességei, tehetsége, korlátai és fejlődési üteme.

Szervezeti és Működési Szabályzat
A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az iskola, mint köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A részletes Szervezeti és Működési Szabályzat itt olvasható.

Házirend
A Házirend a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos belső szabályozás. Biztosítja az iskola pedagógiai programjában foglalt célok megvalósítását, és az értékek közvetítését a magasabb jogszabályok előírásai alapján, azok betartásával. Segíti az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. Házirend

Közzétételi lista 

Munkaterv (2023/24.)

Szakmai alapdokumentum

————————————————————————————————————————————————————————