Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE pályázatot hirdetett a Kőkúti Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására

Az    EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE

pályázatot hirdetett  a Kőkúti Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására.

A köznevelésről szóló törvény 67.§ (8) bekezdése szerint a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Pályázat:    Kőhalmi Zoltán pályázata

 

Véleményezések:

Tantestületi értekezlet:

A pályázó, Kőhalmi Zoltán szakmai programját a tantestület 98 %-a támogatta.

Az általuk megfogalmazott vélemény az alábbiakban olvasható:

 

Intézményvezetői pályázat véleményezése a tantestület által

 Pályázó: Kőhalmi Zoltán

 Készült: 2017. május 3-án, a véleményező nevelőtestületi értekezleten elhangzottak alapján.

A pályázat áttekinthető, világos felépítésű. Kitűnik belőle, hogy iskolánk jelenlegi igazgatója a hagyományos, polgári értékekre nevelés mellett továbbra is nyitott a társadalmi változásokból adódó szükséges szemléletváltásra, az új módszerekre. Érzékeny a szociális problémákra, keresi a mindenkori legmegfelelőbb megoldást. Szem előtt tartja a gyerekek sokféleségét, továbbra is úgy tervezi az iskola életének szervezését, hogy minden tanuló megtalálja a fejlődéséhez, tehetsége kibontakoztatásához vezető utat.

A pályázó, Kőhalmi Zoltán alaposan ismeri az intézmény minden területét, működését, hiszen 15 éve vezetője a Kőkúti Általános Iskolának.  2008-tól a Kőkúti Általános Iskola tagintézménye lett a Fazekas Utcai Általános Iskola, mely átszervezést intézményvezetőként problémamentesen lebonyolított.

A vezetői pályázatban kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy egyenlő hangsúlyt fektet az egyes területekre, az intézmény sikeres és hatékony működtetéséhez szükséges valamennyi terület elemzésére kitér. Figyelembe veszi a mai kor igényeit, kihívásait, a fenntartó valamint a közvetlen partnerek (pedagógusok, szülők, tanulók) elvárásait a törvényi lehetőségek betartásával. Határozott, megbízható, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, a megváltozott körülményekhez gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik.

Vezetői beosztása alatt intézményünk sikeresen alkalmazkodott a fenntartó- és működtető-váltásokhoz, közben magas szintű eredmények születtek (sport, komp. mérés, felvételi eredmények, tanulmányi, művészeti versenyek területén, továbbtanulási mutatók, beiskolázási eredmények,valamint a pedagógus minősítési eljárások, a tanfelügyeleti látogatások alapján).

Értékesnek tartjuk, hogy a tehetséggondozás mellett a tanulási nehézségek kezelését, megoldását is kiemelt feladatnak tekinti, a pályázat alapján ugyanezt a hozzáállást véljük felfedezni a következő évekre vonatkozólag is.

A pályázatban kitért arra is, hogy a tárgyi környezet további fejlesztésére, kellemes, esztétikus környezet kialakítására törekszik, ezzel segítve a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését is.

Bátorítja, biztatja a pedagógusokat az ötletelésre, átgondolja, megfontolja a tantestület véleményét a hatékonyabb munka érdekében.

A pályázat az iskola alapdokumentumaira épül, s céljait tekintve is összhangban áll velük. A dokumentumban megfogalmazott rövid és hosszú távú célkitűzésekkel egyetértünk, és maximálisan azonosulni tudunk.

Úgy gondoljuk, a pályázó értékrendje és nevelési elvei mintául szolgálhatnak a beosztottak számára.

A pályázat erősségének tartjuk, hogy elképzeléseinek szemlélete innovatív, ugyanakkor fontosnak tartja az iskolai hagyományok megőrzését, ápolását is.

Mivel a pályázatban rögzített tervek már megkezdett és általunk is ismert utat folytatnak, megvalósításuk kiszámítható és biztonságos légkört jelenthet az iskola egész közössége számára.

A pályázat része az iskola arculatának fontos meghatározója az ének és testnevelés tagozatok működése. A pályázónak  testnevelés, sport terén elért eredményességünkben, országos szintű elismertségünkben, elévülhetetlen érdemei vannak. Ezen a területen is továbbra is támogatni kívánja a továbbképzéseket, a szakmai fejlődést.

 Pozitívumként értékeljük, hogy támogatja a zeneiskola és a tagintézmény pedagógiai és szakmai együttműködését a célból, hogy művészeti centrumként töltsék be szerepüket városunkban. Örömmel vesszük az ének-zene tagozat eszközrendszer bővítésének és korszerűsítésének tervét.

 Vezetői koncepciójában kiemeli a csapatmunkát, a feszültségmentes légkört, az egymásra figyelést és egymástól tanulást, egymás segítését. Támogatja és szorgalmazza a nevelőtestület tagjainak képzését, önképzését. A jól működő iskola kiemelt szempontjának tartja a kollégák biztonságérzetének növelését, életpályájuk kiszámíthatóságának biztosítását. A pályázatban megfogalmazott feladatokat, azon belül a tárgyi feltételek, pedagógiai folyamatok irányának meghatározását, azok végrehajtásának ütemét jónak tartjuk.

Kiemelendőnek gondoljuk, hogy Intézményünk önként vállalt szerteágazó feladatai közül úgy szelektáljunk, hogy az a mindennapi oktató-nevelő munkát a legkevésbé zavarja, illetve a pedagógusokat se terhelje túl, egyenlő terheléssel.

A pályázó fontos feladatának tekinti a gazdasági és technikai apparátushoz tartozó, az intézményért elkötelezett technikai személyzet közösségének kialakítását.

Fontosnak tartja, hogy intézményvezetőként napi munkakapcsolatban legyen a tagintézmény vezetőjével, a munkaközösségekkel. Nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy az iskola eredményei, programjai megjelenjenek (honlap), lehetőséget biztosítva ezzel az érdeklődő szülőknek, hogy jobban megismerjék az itt folyó oktató, nevelő munkát.

A szülőkkel való kapcsolattartásra jól működő szülői szervezetet működtet. Kiemelt feladatnak tekinti a nevelőtestület folyamatos tájékoztatását az oktatásban bekövetkező változásokról, a képzéseken való részvételt, és az egymástól tanulást szorgalmazza és támogatja.

Tájékozott, figyelemmel kíséri a tanulók munkáját, problémáik megoldásában igyekszik segítséget nyújtani az osztályfőnököknek, szülőknek.

Részletes helyzetelemzésre építve szakmai hozzáértéssel, pedagógiai elkötelezettséggel sorolja fel intézményfejlesztési elképzeléseit, az iskolavezetésre vonatkozó feladatait. A minőségi fejlődést a hagyományok megtartásával, az új, sikeres kezdeményezésekre támaszkodva kívánja megvalósítani.

Lebontja a célmeghatározásból eredő pedagógiai feladatokat és az ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítását hosszú-, közép,- és rövidtávon. A szervezeti felépítésre vonatkozó gondolatai megerősítenek bennünket arról, hogy munkaközösségeink a megoldandó feladataikat ennek szellemében folytathatják.

A fentiek alapján támogatjuk Kőhalmi Zoltán vezetői szakmai programját.

 

Alkalmazotti értekezlet:

A pályázó személyét az alkalmazotti testület  97%-a támogatta.

Szülői Munkaközösség  – Kőkúti Általános Iskola Fazekas Tagintézménye: támogatja a pályázatot.

Iskolaszék: támogatja a pályázatot.

Diákönkormányzat Kőkúti Általános Iskola: támogatja a pályázatot.

Diákönkormányzat Kőkúti Általános Iskola Fazekas Tagintézménye: támogatja a pályázatot.